معرفی پرسنل

رئیس مرکز: دکتر محمدباقر اولیا

سرپرست: مریم نیک فرد

مدیر مرکز: کاظم ساکت یزدی

مشاور آموزشی: دکتر امین دهقان

کارشناس: حمیده زنگی

 

مدرسین مرکز (به ترتیب الفبا):

ارتباط با ما: https://zil.ink/ssulc