زبان انگلیسی  General English

اطلاعات بیشتر

ثبت نام سریع در دوره


آمادگی آزمونهای داخلی MSRT/MHLE/EPT

برگزاری بصورت حضوری 

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

طول دوره: یک ترم، 25 جلسه 2 ساعته


 دوره بحث آزاد Free Discussion


آموزش زبان فرانسه

 آموزش زبان آلمانی


ثبت نام سریع در دوره مورد نظر

ارتباط با ما: https://zil.ink/ssulc