معرفی پرسنل:

رئیس مرکز: دکتر محمدباقر اولیا

سرپرست: مریم نیک فرد

مدیر آموزشی: کاظم ساکت یزدی

سوپروایزر آموزشی: زهرا صادقیان

کارشناس: نجمه امینیان

 

مدرسین مرکز (به ترتیب الفبا):