معرفی پرسنل

رئیس مرکز: دکتر محمدباقر اولیا

سرپرست: مریم نیک فرد

مدیر مرکز: کاظم ساکت یزدی

سوپروایزر آموزشی: دکتر امین دهقان | دکتر زهرا صادقیان

کارشناس: حمیده زنگی

 

مدرسین مرکز (به ترتیب الفبا):