کارگاه های آفلاین

PATIENT-PHYSICIAN CONVERSATIONS

مکالمات بیمار – پزشک در بیمارستان

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه، 1 و 2 اردیبهشت 1400 ، از ساعت 17 تا 18

مدرس: دکتر احسان شوقی عقیلی (دانشجوی بین المللی دستیاری تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

هزینه شرکت در کارگاه آفلاین: 40 هزار تومان

Topics:

- The principles of healthy Physician patient relationship

- Conversations in clinic settings

- Conversations in ward settings

- Conversation in ER settings

- Examples of an effective physician patient communication

فرم ثبت نام اولیه