کارگاه آنلاین

بزودی

     

کارگاه های آفلاین (دسترسی به فیلم ضبط شده کارگاه و مواد آموزشی ارائه شده(

The art of delivering bad news

این کارگاه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۰ برگزار شده است.

مدت زمان: یک ساعت

مدرس: دکتر احسان شوقی عقیلی 

هزینه شرکت در کارگاه آفلاین: 25 هزار تومان

Topics

1- The importance of bad news delivery

2- The two most common approaches for breaking bad news

3- Effective communication templates for dealing with bad news

4- How to deliver bad news in a written letter

5- Practical examples of physicians delivering bad news to their patients

کارگاه به زبان انگلیسی ارائه شده است.

فرم ثبت نام اولیه