کارگاه آنلاین

    The art of delivering bad news

زمان:  پنج شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰، از ساعت ...

مدرس: دکتر احسان شوقی عقیلی 

هزینه شرکت در کارگاه: ...

Topics

....

فرم ثبت نام اولیه

 

کارگاه های آفلاین (دسترسی به فیلم ضبط شده کارگاه و مواد آموزشی ارائه شده)

کلیات گرامر

این کارگاه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت و ۴ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شده است. 

مدت زمان: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه

مدرس: دکتر زهرا صادقیان (دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی)

هزینه شرکت در کارگاه آفلاین: 50 هزار تومان

Topics

جلسه اول: زمانها و استفاده کاربردی در محاوره و ساختار نوشتاری

جلسه دوم: ساختار مجهول و شرطی و انواع صفت ها + نکات کلیدی

فرم ثبت نام اولیه

 -----------------------------------------

PATIENT-PHYSICIAN CONVERSATIONS

مکالمات بیمار – پزشک در بیمارستان

این کارگاه در تاریخ 1 و 2 اردیبهشت 1400 برگزار شده است.

مدت زمان: 2 ساعت

مدرس: دکتر احسان شوقی عقیلی (دانشجوی بین المللی دستیاری تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

هزینه شرکت در کارگاه آفلاین: 40 هزار تومان

کارگاه به زبان انگلیسی ارائه شده است.

Topics:

- The principles of healthy Physician patient relationship

- Conversations in clinic settings

- Conversations in ward settings

- Conversation in ER settings

- Examples of an effective physician patient communication

فرم ثبت نام اولیه