زبان انگلیسی  General English

اطلاعات بیشتر

ثبت نام سریع در دوره


آمادگی آزمونهای داخلی MSRT/MHLE/EPT

برگزاری بصورت حضوری 

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

طول دوره: یک ترم 22 جلسه ای

ثبت نام سریع در دوره


ارتباط با ما: https://zil.ink/ssulc