مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزش زبان انگلیسی

- برگزاری بصورت مجازی در Adobe Connect
- از سطح پایه تا پیشرفته ویرایش سوم تاپ ناچ/سامیت
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

آمادگی MHLE/MSRT/EPT

- با تدریس کاظم ساکت و دکتر امین دهقان
- در یک ترم 22 جلسه ای

آموزش زبان آلمانی

- بصورت ترمیک در 20 جلسه
- بر اساس کتابهای Studio

دوره کامل IELTS

- با تدریس کاظم ساکت و دکتر امین دهقان
- 30 جلسه 150 دقیقه ای

آموزش زبان فرانسه

- بصورت مجازی

آمادگی کارشناسی ارشد

- با تدریس دکتر امین دهقان
- دوره مجازی